header

 

Speciální pedagogické centrum (SPC)

Poskytuje speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní služby zejména integrovaným zrakově postiženým dětem v rámci Pardubického kraje a dětem s vadami řeči v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

Služby mohou využít děti od tří let, žáci a studenti základních a středních škol, jejich rodiče či zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci a školská zařízení.
Teritoriální působnost centra zahrnuje Pardubický kraj v zabezpečení potřeb zrakově postižených klientů, a klientů se souběhem postižení více vadami. V regionu Moravskotřebovska a Jevíčska také v oblasti logopedické péče. Logopedická péče je dětem s vadou řeči poskytována individuálně v rámci logopedické ambulance v budově školy a na detašovaném pracovišti ve Svitavách v termínech daných Organizačním řádem SPC nebo v terénu.
Poradenské služby speciálně pedagogického centra jsou poskytovány ambulantně na pracovištích SPC, avšak těžištěm je především práce v terénu realizovaná návštěvami poradenských pracovníků ve školách, případně v rodinách klientů.

Poskytované logopedické služby: logopedická vyšetření, logopedické terapie, konzultace, poskytování cvičebních a odborných materiálů, spolupráce s logopedickými asistentkami, logopedické depistáže.

Poskytované služby poradenského centra: speciálně pedagogická diagnostika s různým zaměřením, psychologická vyšetření, vyhledávání vhodného typu školního zařízení pro klienty, základní sociálně právní poradenství v oblasti handicapovaných osob, konzultace v otázkách dalšího vzdělávání a profesní orientace, zprostředkování kontaktu rodičů s odbornými lékaři a institucemi státní správy, poskytování konzultací a metodické pomoci učitelům integrovaných žáků, seznámení učitelů s charakterem postižení klienta, upozornění na možná úskalí a doporučení způsobů jak jim předcházet či je eliminovat, pomoc při vytváření Individuálních vzdělávacích plánů, vypracování doporučení k integraci a ostatních podkladů pro orgány státní správy, doporučení kompenzačních pomůcek, poskytování odborných materiálů a zapůjčování pomůcek a literatury.

Ve své činnosti centrum vychází ze zákonů, pokynů MŠMT ČR, vyhlášek a nařízení Pardubického kraje a metodických materiálů určených pro práci v těchto zařízeních. Velice úzce spolupracuje s Odborem školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, pedagogicko psychologickými poradnami (PPP) a ostatními poradenskými pracovišti kraje, odbory sociální péče městských úřadů, pediatry a odbornými lékaři.


foto3 foto4foto1

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz