header

 

Základní škola praktická (ZŠP)

Je určena pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat v běžné základní škole. Poskytuje žákům výchovu a vzdělání způsobem přiměřeným jejich postižení. Do ZŠP jsou umisťovány děti s mentálním postižením či v kombinaci se zrakovým defektem, těžkou poruchou řeči, psychiatrickým nálezem, zdravotním oslabením, které selhávají ve výuce běžné základní školy. Docházka do ZŠP je devítiletá.

Výchovně vzdělávací činnost zajišťují speciální pedagogové, pokud je potřeba, spolupracuje s učitelem pedagogický nebo osobní asistent. Na doporučení odborníka (tyflopeda, logopeda, somatopeda, odborného lékaře) jsou žákům nabízeny předměty speciální péče (logopedická terapie, tyflopedická péče ve stimulační místnosti, výuka prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP) a zdravotní tělesná výchova).

Děti využívají třídy a učebny, které disponují moderním vybavením (speciální pomůcky pro výuku, interaktivní tabule). Jedná se o učebny pro výuku pracovního vyučování, informačních technologií, anglického jazyka, hudební výchovy a výtvarné výchovy.

Škola žákům nabízí výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebna s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu a stimulační místnost.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště, členitá zahrada a zejména školní pozemek a skleník potřebný k výuce pěstitelských prací.

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání dle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – dle učebních osnov základní školy.

Od září 2014 funguje při ZŠP specializovaná třída pro děti s PAS (poruchami autistického spektra). Výuka probíhá podle vzdělávacích programů základní a praktické školy. Výuku zajišťuje zkušený speciální pedagog za podpory a pod dohledem školního psychologa, ve třídě je přítomen asistent pedagoga či osobní asistent. 


foto1foto3foto2

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz